Home

21993844_s 19251474_s 31065503_s

Visie

Erfeniskwesties gaan niet alleen om het geldelijke aspect, maar hebben ook menselijke en relationele gevolgen.

Een erfenis is altijd een delicate aangelegenheid, zowel geldelijk als relationeel. De juridische regelgeving is in deze materie overigens zeer complex. Velen zijn niet op de hoogte van de juridische gevolgen van hun eigen overlijden. Laat staan dat zij zouden kunnen voorspellen hoe hun omgeving met dit overlijden en deze gevolgen zal omgaan en hoe de verhoudingen tussen hun nabestaanden zal evolueren. Ook erfgenamen zijn vaak te weinig en soms te laat geïnformeerd over hun rechten en hun verplichtingen.

Elk gezin is anders. Onderlinge relaties binnen een gezin komen in beweging naar aanleiding van een overlijden. Verschillen in belangen en inzichten kunnen leiden tot conflicten. Bemiddeling is een informele(re) en discrete manier van oplossing van conflicten en is daarom zeer geëigend voor erfenissen.

Missie

Transparantie en eenvoud

Meer informatie en open communicatie voor een harmonieuze overdracht naar de nabestaanden.

Het Huis van de Erfenis streeft ernaar om haar cliënten op een duidelijke en begrijpelijke manier wegwijs te maken in het juridisch kluwen rond erfenissen en dit in een ruimer kader dan het zuiver juridische. Eenvoudige oplossingen, juridisch goed onderbouwd, weloverwogen en door alle betrokken partijen begrepen, dragen bij tot duurzame en transparante oplossingen. Het Huis van de Erfenis “vertaalt” het juridisch jargon naar een voor haar cliënten begrijpelijke taal.

Volledige transparantie over de juridische gevolgen van een erfenis voor een cliënt en diens nabestaanden wordt mogelijk gemaakt dankzij informatie en openheid naar alle betrokkenen toe.

Ook binnen een gezin en tussen de gezinsleden onderling is een open communicatie essentieel voor een harmonieuze overdracht. De persoonlijke bekommernissen en wensen van zowel de cliënt als zijn nabestaanden kunnen aan bod komen. Het Huis van de Erfenis begeleidt hierin haar cliënt en zijn gezin op weg naar de best mogelijke oplossing.

Alle informatie die haar tijdens de uitvoering van haar opdrachten van advies, bemiddeling en coaching worden toevertrouwd, worden met omzichtigheid en discretie behandeld.

Het Huis van de Erfenis werkt op volstrekt onafhankelijke manier. Zij houdt eraan zich niet op exclusieve basis te verbinden met enige andere dienstverlener (accountant, notaris, bank,…) en werkt bij voorkeur met de dienstverlener van haar cliënt.